โคกวิหาร

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  โคกวิหาร
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 3 ต.เกาะศาลพระ อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  มีลักษณะเป็นเจดีย์ขนาดใหญ่ แผนผังรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวด้านละ 22 เมตร ฐานชั้นล่างสุดมีบันไดยื่นออกมาทั้ง 4 ด้าน ยาวประมาณ 2.30 เมตร ปัจจุบันเหลือร่องรอยอยู่เพียง 3 ด้าน ยกเว้นด้านทิศใต้ซึ่งชำรุดหมด บนฐานสี่เหลี่ยมเป็นลานประทักษิณ รอบองค์เจดีย์พบร่องรอยของปูนฉาบ พื้นฐานชั้นที่สองเป็นฐานบัวมีช่องซุ้ม ส่วนของยอดเจดีย์ไม่สามารถระบุรูปทรงได้เนื่องจากอยู่ในสภาพชำรุดจากการขุดแต่งในปี พ.ศ. 2504 และ 2539 โบราณวัตถุส่วนใหญ่ที่พบเป็นรูปปั้นรูปใบหน้าบุคคล และเศียรพระพุทธรูปและเทวดา
การเดินทาง :  จากอำเภอเมืองราชบุรี มาตามถนนหมายเลข 3088 ราชบุรี-วัดเพลง-ปากท่อ ระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :594