โคกนายผาด

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  โคกนายผาด
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 1 ต.เกาะศาลพระ อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ตั้งอยู่ที่หมู่ 1 โบราณสถานแห่งนี้มีลักษณะเป็นฐานเจดีย์ขนาดกว้างตามแนวตะวันออก-ตะวันตก 13.70 ม. ยาวตามแนวเหนือ-ใต้ 17.80 ม. ฐานชั้นล่างเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีบันไดยื่นออกมาทั้งสี่ด้าน ฐานชั้นที่สองในแต่ละด้านมีขนาดเล็กยื่นซ้อนกันออกมา 3 ชั้น ถัดขึ้นไปเป็นฐานบัวโค้งรองรับซุ้มสี่เหลี่ยมขนาดเล็ก ในฐานชั้นนี้จากการขุดแต่งในปี พ.ศ. 2504 ด้านทิศตะวันออกพบประติมากรรมรูปสิงโตนั่งสลับกับสิงโตยืน ส่วนผนังอีกสามด้านเป็นรูปคนแคระเป็นแบบอิทธิพลศิลปะลังกานอก จากนั้นเป็นเศียรพระพุทธรูป หรือเทวดา ซึ่งทำมาจากปูนปั้นทั้งนั้น
การเดินทาง :  เดินทางจากเมืองราชบุรี ถนนหมายเลข 3088 ราชบุรี-วัดเพลง และแยกเข้าทางหลวงชนบท สายหนองเกสร ระยะทางประมาณ 9 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :620