วัดหลวงสุมังคลาราม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดหลวงสุมังคลาราม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  ต.เมืองใต้ อ. เมือง จ.ศรีสะเกษ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นพระอารามหลวงที่เก่าแก่แห่งหนึ่งของจังหวัดศรีสะเกษ ที่ประดิษฐานพระวิเศษมิ่งเมือง คู่เมืองศรีสะเกษเดิมชื่อ " วัดศรีสุมังค์ " พระยาวิเศษภักดีศรีนครลำดวน (ชม) เจ้าเมืองศรีสะเกษ เป็นผู้ให้สร้างขึ้น ประมาณ พ.ศ.2328 เพื่อเป็นอนุสรณ์ที่บิดา คือ พระยารัตนวงศา (อุ่น) ขอแยกจากเมืองขุขันธ์ มาตั้งจังหวัดศรีสะเกษ ณ ปัจจุบัน ซึ่งสถานที่แห่งนี้ มีความสำคัญ 4 ประการ คือ 1.เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุและพระวิเศษมิ่งเมือง พระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์ที่สร้างขึ้นพร้อมเมืองศรีสะเกษ 2.เป็นสถานที่ที่ใช้ประกอบพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาของเจ้าเมือง และข้าราชการในสมัยก่อน ซึ่งเป็นพิธีหลวง จึงเรียกชื่อวัดแบบไม่เป็นทางการว่า " วัดหลวง " 3.เป็นศูนย์รวมการศึกษาปริยัติธรรมสมัยโบราณ 4.เป็นแหล่งน้ำที่มีตาน้ำไหลให้ใช้ตลอดปี ยังอาชีพแก่ชาวบ้านให้มีรายได้ตลอดมา
การเดินทาง :  บริเวณกลางเมืองศรีสะเกษ ถนนออกไปยังจังหวัดอุบลราชธานี

จำนวนผู้เข้าชม :1067