วังมัจฉา

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วังมัจฉา
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  วัดบ้านน้ำแป้ง,วัดบ้านนาอ้อม,วัดบ้านสบขาม ต.ขุนควร อ.ปง จ.พะเยา
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  อยู่ในบริเวณวัดบ้านสบขามและลัดเลาะไปตามลำน้ำควรจนถึงวัดบ้านนาอ้อม มีระยะทางห่างจากที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขุนควร ประมาณ 1 กิโลเมตร เป็นเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำของตำบลขุนควร ประกอบด้วยพันธุ์ปลาพื้นเมืองที่หาดูได้ยาก เช่น ปลาตะเพียน ปลายี่สก ปลานวลจันทร์ ฯลฯ และในช่วงฤดูแล้งสามารถมองเห็นปลาได้ชัดเจน
การเดินทาง :  เดินทางโดยรถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์

จำนวนผู้เข้าชม :506