วัดชมโพธยาราม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดชมโพธยาราม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ม.1 ต.โสธร อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  -
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  อนึ่ง ประวัติการก่อสร้างของวัดก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2523 โดยพระครูปลัดสุโพธิ์ จันทาโภเป็นผู้ก่อตั้งบนพื้นที่ดินที่ได้รับการบริจาคถวายจาก นายชม และนางเยี่ยม ทองคำเปลว 2 สามีภรรยาบริจาคที่ดิน รวม จำนวน 12 ไร่เศษ ก่อสร้างกุฏิ, ศาลาการเปรียญ, พระอุโบสถ พร้อมสังเวชนียสถานที่จำลองแบบมาจากของจริงทั้งหมดก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2544 เป็นอีกแนวทางแสวงบุญ พร้อมท่องเที่ยวในแหล่งศาสนสถาน สังเวนียสถาน ที่ครบทั้ง 4 แห่งในประเทศไทย โดยไม่ต้องเดินทางถึงประเทศอินเดีย อีกทั้งเป็นการดึงพุทธศาสนิกชนเข้าวัดได้ทบทวนเรียนรู้พุทธประวัติอีกทางหนึ่งพร้อมทบทวนถึงวันสำคัญทางพุทธศาสนาในโอกาสต่างๆ อีกด้วย สถานที่พระพุทธเจ้าประสูติ สถานที่แห่งนี้เป็นอุทยาน เรียกว่า ลุมพินี ปัจจุบันอยู่ในประเทศเนปาล บริเวณที่ประสูติดังกล่าวในพื้นที่จริงๆ จะมีวิหารเรียกว่า วิหารมายาเทวี (พุทธมารดา) ในวิหารมีรูปสลักหินเป็นภาพพระนางสิริมหามายากำลังยืนเหนี่ยวกิ่งต้นสาละประสูติเจ้าชายสิทธัตถะ ด้านหลังมีเสาสลักหินศิลาที่พระเจ้าอโศกมหาราชสร้างไว้เพื่อแสดงว่าเป็นที่ประสูติของพระพุทธองค์ ส่วนที่วัดชมโพธยาราม จะใช้ปูนหล่อจำลองลักษณะดังกล่าวเช่นกัน ในการแสดงพุทธประวัติขณะประสูติ เลยถัดมาประมาณ 10 เมตรเศษ เป็นเจดีย์ตรัสรู้ ที่ปัจจุบันนี้ หากอยู่ในสถานที่จริงตั้งอยู่ที่เมืองปัตนะ รัฐพิหารประเทศอินเดีย ซึ่งพระเจ้าอโศกมหาราชได้สร้างไว้เป็นที่ระลึก ในอีกฝั่งตรงข้ามด้านทิศตะวันออกของบริเวณวัด เป็นการแสดง เจดีย์สถานที่พระพุทธเจ้าแสดงปฐมเทศนา เหมือนจริง เช่นเดียวกันกับที่ตั้งแสดงที่ ตำบลสารนาถ เมืองพาราณสีประเทศอินเดียเป็นรูปทรงตัวโอคว่ำ หรือบาตรคว่ำ เรียกว่า ธัมเมกขสถูป เป็นสถานที่แสดงธรรม เรียกว่า ธรรมจักกัปปวัตนสูตร โปรดปัญจวัคคีย์
การเดินทาง :  วัดชมโพธยาราม อยู่ติด ถนนฉะเชิงเทรา - บางปะกง

จำนวนผู้เข้าชม :588