จุดผ่อนปรนไทย-ลาว บ้านหม้อ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  จุดผ่อนปรนไทย-ลาว บ้านหม้อ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  วิถีชีวิต
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านหม้อ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  จุดผ่อนปรนบ้านหม้อ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย ตั้งอยู่ตรงข้ามฝั่งลาวที่บ้านด่านดำ (ด่านเก้าเลี้ยว) เมืองสีโคดตะบอง นครหลวงเวียงจันทน์ เปิดทำการตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น. ทุกวันอังคาร พฤหัสบดีและวันเสาร์ เพื่อให้ประชาชนทั้งสองประเทศเดินทางไปมาหาสู่กันและแลกเปลี่ยนซื้อขาย สินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในการดำรงชีวิต ตั้งแต่ปี ๒๕๔๘ และอนุมัติให้ส่งสินค้าออกไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามมาตรา ๕ ทวิของพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. ๒๔๘๐ สัปดาห์ละ ๖ วัน (เว้นวันอาทิตย์)
การเดินทาง :  หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านหม้อ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย

จำนวนผู้เข้าชม :295