หน้าแรก > ภาคกลาง > สระบุรี > เฉลิมพระเกียรติ > วัดศรัทธาประชากร ( วัดเขารวก )
วัดศรัทธาประชากร ( วัดเขารวก )

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดศรัทธาประชากร ( วัดเขารวก )
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  ม. 4 ต.หน้าพระลาน
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  วัดศรัทธาประชากร (เขารวก ) ดั้งเดิมตั้งอยู่ริมถนนสายสระบุรี ? หล่มสัก หมู่ที่๑๒ ตำบลพุแค อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ภายหลังนายจรูญ คลายนาทร , นายเขียว เครือแปลง , นายพรหม จักษุธรรม , นายสำอางค์ วงษ์สาโรจน์ , นายช่อ แสงสาตรา , นายหา จินตบุตร , นายมี ทิพย์โม , นายเสงี่ยม มูลกันหา , นายทับ คัมภิรานนท์ และชาวบ้านเห็นพ้องต้องกันว่า สถานที่เดิมไม่เหมาะสมจึงย้ายมาตั้งในที่ดินแปลงใหม่โดย นายนายเสงี่ยม มูลกันหา เป็นผู้ยกที่ดินให้สร้างวัด วัดนี้จึงตั้งอยู่ที่ดินแปลงที่ ๒ ฝั่งซ้ายนิคมหินดาด ตำบลหน้าพระลาน ระหว่างหลักกิโลเมตรที่ ๑๒ ? ๑๓ ภาย หลังกรมประชาสงเคาระห์ได้อนุมัติจัดสรรค์ของสมาชิกนิคมหินดาด ยกให้เป็นธรณีสงฆ์สำหรับเป็นวัดธรรมยุต ตามหนังสือ มท. ๑๗๑๑/๑๘๑๐๕ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๐ จำนวนเนื้อที่ ๔๑ ไร่ ๓ งาน ๗๕ ตารางวา จากนั้นทางราชการได้ขยายตำบลออกไปอีก ชื่อว่าตำบลหน้าพระลานต่อ มาวัดศรัทธาประชากร (เขารวก ) ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ ๔ ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี แต่เดิมวัดนี้ยังมิได้ทำการก่อสร้างสิ่งใด และยังไม่มีชื่อ จึงเรียกกันตามชาวบ้านว่า วัดเขารวกต่อ มาคณะกรรมการดังกล่าวข้างต้น ได้ร่วมใจกันสร้างศาลาการเปรียญ เพื่อใช้บำเพ็ญกุศลของพระภิกษุสามเณร และได้นำความกราบเรียน พระธรรมดิลก (ปุญฺญาราโม วิชมัย บุญมาก)วัดบวรนิเวศวิหาร และพระเถรานุเถระ เจ้าคุณธรรมปาโมกข์ วัดราชประดิษฐวรวิหาร มีคำสั่งให้ พระราชธรรมโมลี เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี ? สระบุรี (ธรรมยุต) จัดหาพระภิกษุสามเณรมาจำพรรษา พระราชธรรมโมลี จึงสั่งให้ พระชวน เขมิโย และพระประยูร ตนฺติสาโร มาประจำอยู่ ต่อมานายวิฑูรย์ บุญเฉลียว ได้ขออนุญาตสร้างวัด ทางกระทรวงศึกษาธิการและกรมศาสนาได้อนุญาตสร้างวัด ตามหนังสือกรรมศาสนา ที่ ๗๙/๒๕๑๓ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๓ ต่อมามีพระราชโองการโปรดเกล้าพระราชทานวิสุงคามสีมา ประกาศ ณ วันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๗ โดยมีนายสัญญา ธรรมศักดิ์ เป็นผู้รับสนองพระราชโองการตามละเอียดการจัดตั้ง งวดที่ ๓ ประจำปี วันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๗
การเดินทาง :  ตรงข้าม องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระลาน

จำนวนผู้เข้าชม :450