วัดตะคร้อ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดตะคร้อ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  วัดตะคร้อ ตำบลเมืองคง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  วัดตะคร้อสร้างมาประมาณ 100 ปีเศษ ผู้สร้างคือ พระแย้ม พร้อมด้วยขุนอาจ ขุนภักดีเนตรและขุนศรีพิพัฒน์ เดิมวัดตั้งอยู่ด้านทิศตะวันตกของบ้านตะคร้อ ต่อมาปี 2547 มีนายเสงี่ยม นายฉาน นายบุญ นายมาก นายอิ่มและนายสา ได้ช่วยกันสร้างวัดไม่นานวัดถูกไฟไหม้ พระที่จำวัดอยู่ก็แยกย้ายกันไปหาที่พำนักใหม่ หลังจากนั้นพระศรี พระมี ซึ่งเป็นบุตรของขุนศรีพิพัฒน์ อยู่ที่อำเภอบัวใหญ่ ได้มาสอนหนังสือมูลกัจจายน์ที่หมู่บ้านตะคร้อ ได้ชวนชาวบ้านสร้างวัดขึ้นใหม่ ตั้งชื่อว่า ?วัดบูรณะตะคร้อ? นิมนต์อาจารย์บูรณ์ มาเป็นผู้ปกครองดูแลวัด และมรณภาพในปี 2452 ปี 2455ได้นิมนต์พระอาจารย์จ่อย จ่ายนอก มาเป็นเจ้าอาวาส ท่านเห็นว่าที่วัดเดิมคับแคบ จึงชวนชาวบ้านย้ายที่ตั้งวัดมาตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของบ้านตะคร้อ (ปัจจุบัน) ได้สร้างกุฎิ 1 หลัง ศาลาการเปรียญ 1 หลัง และได้รับแต่งตั้งเป็นพระอธิการ เป็นเจ้าอาวาสวัดที่ถูกต้องตาม พ.ร.บ.คณะสงฆ์ ปี 2473 สร้างอุโบสถ 1 หลัง (ปัจจุบันสิ่งก่อสร้างเหล่านี้ได้ถูกรื้อถอนหมดแล้ว) เมื่อพระอาจารย์จ่อยมรณภาพในปี 2483 และปี 2484 พระครูถาวรสมณวัตร จากวัดประยูรวงศาวาส จังหวัดธนบุรี (เดิม) มาดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสปี 2493 พระครูถาวรสมณวัตรได้ลาออกจากตำแหน่งเจ้าอาวาส ทางคณะสงฆ์ ได้แต่งตั้งพระมหาคง ฐิติปญฺโญ ป.ธ.4 น.ธ.เอก เลขานุการเจ้าคณะอำเภอบัวใหญ่ วัดบัวใหญ่ มาดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส และดำรงตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอคง ต่อมาวันที่ 6 มิถุนายน 2496 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นโทที่ ?พระครูคงคนครพิทักษ์? วันที่ 5 ธันวาคม 2510ได้รับพระราชทานเลื่อนเป็นพระครูสัญญา และเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2548 มรณภาพ คณะสงฆ์จึงได้แต่งตั้งพระครูอาทรกิตตยารักษ์ รองเจ้าคณะอำเภอคง รองเจ้าอาวาสวัดตะคร้อ ขึ้นดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดตะคร้อ ปัจจุบัน พระครูอาทรกิตตยารักษ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะอำเภอคง เมื่อปี 2552 วัดตะคร้อ เป็นวัดเจ้าคณะอำเภอ และเป็นวัดที่เป็นศูนย์รวมในการจัดกิจกรรมของคณะสงฆ์อำเภอคง และส่วนราชการต่าง ๆ และยังเป็นศูนย์รวมจิตใจของศิษยานุศิษย์ของพระครูคงคนครพิทักษ์ (หลวงปู่คง ฐิติปญฺโญ) เนื่องจากสรีระร่างของหลวงปู่ได้ประดิษฐานไว้ในพระมหาธาตุเจดีย์คงคนครพิทักษ์ ซึ่งตั้งอยู่ในวัดแห่งนี้
การเดินทาง :  1.รถไฟ เส้นทางจังหวัดนครราชสีมา-จังหวัดขอนแก่น ลงที่ชุมทางอำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา และต่อด้วยรถจักยานรับจ้าง ระยะทางห่างจากชุมทางประมาณ 500 เมตร 2.รถประจำทางสายจังหวัดนครราชสีมา-อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ต่อด้วยรถจักรยานรับจ้าง ห่างจากคิวรถประมาณ 500 เมตร

จำนวนผู้เข้าชม :419