หน้าแรก > ภาคเหนือ > ตาก > เมืองตาก > พิพิธภัณฑ์เมืองเฉลิมพระเกียรติ
พิพิธภัณฑ์เมืองเฉลิมพระเกียรติ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  พิพิธภัณฑ์เมืองเฉลิมพระเกียรติ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ถ.ตากสิน ต.ระแหง อ.เมือง จ.ตาก
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  16.87
longitude :  99.12
รายละเอียด :  พิพิธภัณฑเมืองเฉลิมพระเกียรติ สรางขึ้นเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ เพื่อเป็นอนุสรณและความทรงจำของชาวจังหวัดตาก โดยใชเป็นสถานที่ในการรวบรวมหลักฐานเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศทุกพระองค ที่เสด็จพระราชดำเนินมาเยี่ยมเยียนพสกนิกรและประกอบพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดตาก รวมทั้งเป็นสถานที่สำหรับรวบรวมสิ่งของโบราณวัตถุ ศิลปะ ตำนานที่สำคัญในประวัติศาสตรของจังหวัดตากสำหรับนักเรียนนักศึกษาผูสนใจในการศึกษาประวัติศาสตร และประชาชนทั่วไปได้ศึกษาความเป็นมาของจังหวัดตาก
การเดินทาง :  ตามแผนที่ระบุ

จำนวนผู้เข้าชม :596