วัดลาย

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดลาย
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่2 ตำบลบางพระครู
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  วัดลาย สร้างขึ้นเป็นวัดนับตั้งแต่ประมาณ พ.ศ. ๒๓๕๐ ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น เป็นวัดที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา แล้วประมาณ พ.ศ. ๒๓๕๕ เกี่ยวกับการศึกษาร่วมกับชาวบ้าน จัดให้มีโรงเรียนของทางราชการขึ้นในวัดนี้ด้วย
การเดินทาง :  รถยนต์ส่วนบุคคล

จำนวนผู้เข้าชม :413