วัดดอนนางหงส์

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดดอนนางหงส์
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  บ้านดอนนางหงส์ หมู่ที่ 3 ตำบลดอนนางหงส์ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  พระบรมธาตุเจดีย์ กว. ลักษณะพระบรมธาตุเจดีย์ กว เป็นทรงลังกา สูง 32 เมตร ชั้นบนเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุที่ได้รับประทานจากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประดิษฐาน จำนวน 9 องค์ และได้รับ พระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พระราชทานนามย่อ กว ประดิษฐานบนพระบรมธาตุเจดีย์แห่งนี้ โดย ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จฯ มาทรงประกอบพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และอัญเชิญ พระนาม กว. ประดิษฐาน ณ วัดดอนนางหงส์ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2551 สำหรับวัดดอนนางหงส์ เป็นวัดเก่าแก่ สร้างขึ้นในปี พ.ศ.2300 ในรัชสมัยพระบรมราชากู่แก้ว แห่งอาณาจักรศรีโคตรบูรณ์ ปัจจุบันมีพระครูสุจิตพิริยคุณ อดีตเจ้าคณะตำบลดอนนางหงส์ เป็นเจ้าอาวาส
การเดินทาง :  บ้านดอนนางหงส์ หมู่ที่ 3 ตำบลดอนนางหงส์ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

จำนวนผู้เข้าชม :174