หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  วิถีชีวิต
สถานที่ตั้ง :  บ้านหนองสะโน หมู่ที่ 6 ตำบลดอนนางหงส์ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราดำริ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประกอบด้วย วิสาหกิจชุมชน กลุ่มปุ๋ยหมัก กลุ่มตัดเย็บผ้า กลุ่มผลิตภัณฑ์รากไม้-ตอไม้เก่า กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มสหกรณ์ร้านค้า กลุ่มเลี้ยงโค กลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์เพื่อการส่งออก
การเดินทาง :  บ้านหนองสะโน หมู่ที่ 6 ตำบลดอนนางหงส์ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

จำนวนผู้เข้าชม :322