กำแพงหอรบ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  กำแพงหอรบ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 9 บ้านหอรบ ตำบลเวียงมอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นร่องรอยของประวัติศาสตร์ที่ยังคงอยู่ให้เราย้อนรอยหวนรำลึกถึงเส้นทางที่ผู้คนในอดีตได้ใช้เป็นเส้นทางผ่านแดนและแบ่งแยกสองอาณาจักร อันได้แก่อาณาจักรลานนาและอาณาจักรสุโขทัย ปัจจุบันยังคงหลงเหลือแนวอิฐกำแพงเมืองโบราณ ตั้งอยู่เขตติดต่อระหว่างอำเภอเถิน และอำเภอทุ่งเสลี่ยมบริเวณบ้านแม่พุโดยมีทัศนีภาพโดยรอบเป็นหอบเขา
การเดินทาง :  เป็นเส้นทางของราษฎรที่สันจรไปพื้นที่นาเดินทางด้วยเท้าและรถจักรยานยนต์และรถยนต์

จำนวนผู้เข้าชม :446