ไร่นาสวนผสม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ไร่นาสวนผสม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  โครงการหลวงและโครงการในพระราชดำริ
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ ๘ ตาบลทุ่งงาม อาเภอเสริมงาม จังหวัดลาปาง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  นายนิกร ไชยวรรณา เป็นเกษตรกรบ้านดอนงาม หมู่ที่ ๘ ตาบลทุ่งงาม อาเภอเสริมงาม จังหวัดลาปาง แปลงไร่นาสวนผสมเป็นแปลงเรียนรู้เกษตรพอเพียงตามแนวพระราชดาริ ภายใต้โครงการปิดทองหลังพระอาเภอเสริมงาม จังหวัดลาปาง นายนิกร ไชยวรรณา อายุ 50 ปี ผู้มีความขยัน อดทน ท้อได้แต่ไม่ถอย ถึงแม้จะจบการศึกษาแค่ชั้นมัธยมปีที่ 3 ...
การเดินทาง :  รถโดยสาร หรือส่วนตัว ผ่านได้ตลอดสายเสริมงาม - เกาะคา ทางเครื่องบินต้องลงสนามบินลำปาง นั่งรถเข้าอำเภอเสริมงาม หมู่ 8 บ้านดอนงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง

จำนวนผู้เข้าชม :458