การจัดการชลประทานชุมชน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  การจัดการชลประทานชุมชน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  โครงการหลวงและโครงการในพระราชดำริ
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 3 บ้านตาเจียด ตำบลทุ่งมน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  14.72
longitude :  103.28
รายละเอียด :  เป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมสิทธิชุมชนการบริหารจัดการน้ำทางเลือกนอกเขตชลประทาน โดยอาศัยภูมิปัญญาท้องถิ่น จัดการความรู้ แก้ไขปัญหา้ำแล้ง น้ำท่วมในพื้นที่ ส่งเสริมให้ชุมชนจัดการแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับอุปโภค บริโภค และพัฒนาคุณภาพชีวิตทำการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ การพัฒนา การจัดการความรู้ การจัดการน้ำในชุมชน และขยายเครือข่ายการจัดการน้ำชุมชน "ระบบชลประทานชาวบ้าน" ซึ่งเป็นการจัดการทรัพยากรที่ยึดหลักการ เกิดประโยชน์ร่วมของทุกชีวิตเป็นสำคัญ ทั้งคน พืช และสัตว์ ตามหลักพระพุทธศาสนาผสมผสานสอดคล้องกับความเชื่อ จารีต ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น
การเดินทาง :  ถนนทางหลวงชนบท สร 3011 (ปราสาท-ทุ่งมน) ถึง หน้าโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคารเลี้ยวเข้าเส้น ทุ่งมน-ป่าชน ระยะทาง 3.5 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :429