กองทุนสวัสดิการชุมชน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  กองทุนสวัสดิการชุมชน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ
สถานที่ตั้ง :  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  14.71
longitude :  103.30
รายละเอียด :  การส่งเสริมการจัดสวัสดิการชุมชนโดยอาศัยการออมวันละบาทเพื่อการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันของคนในชุมชนเป็นหลักคุณธรรมสำคัญต่อการส่งเสริมการจัดสวัสดิการโดยมี บ้าน วัด โรงเรียน ส่วนราชการ องค์กรชุมชน และหน่วยงานเอกชน อื่นๆ ในชุมชน เป็นฐานในการจัดสวัสดิการที่นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่สมาชิกในชุมชนตำบลทุ่งมน
การเดินทาง :  ถนนทางหลวงชนบท สร 3011 ปราสาท ทุ่งมน สถานที่ตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน

จำนวนผู้เข้าชม :518