หน้าแรก > ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ > สุรินทร์ > ปราสาท > ธนาคารข้าวเฉลิมพระเกียรติ
ธนาคารข้าวเฉลิมพระเกียรติ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ธนาคารข้าวเฉลิมพระเกียรติ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  โครงการหลวงและโครงการในพระราชดำริ
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งมน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  14.70
longitude :  103.30
รายละเอียด :  เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันยึดถือการดำเนินงานโปร่งใสไม่แสวงหากำไร เน้นการช่วยเหลือแบ่งปันพึ่งพา การจัดตั้งธนาคารข้าวเฉลิมพระเกียรติบ้านทุ่งมน คือโครงการ "ทำดีเพื่อพ่อหลวง" เป็นโครงการที่มุ่งเน้นให้ประชาชนและองค์กรประชาชนในพื้นที่ ได้มีส่วนร่วมทำความดีสนองพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจ้าอยู่หัวโดยนำแนวทางพระราชดำริเกี่ยวกับโครงการธนาคารข้าว โดยมีเจตจำนงการบริจาคข้าวเปลือกตามจิตศรัทธาไว้เป็นกองกลาางข้าวเปลือกของหมู่บ้านไว้ช่วยเหือเกื้อกูลกันในยามขาดแคลน ข้าวเป็นปัญหาอย่างยิ่งสำหรับชาวนาที่ยากจนก็จะต้องหากู้ยืมพ่อค้าคนกลางซึ่งดอกเบี้ยที่สูง เป็นผลให้เสียเปรียบอย่างมากและเกิดหนี้สินตามมา ธนาคารข้าวเป็นเหมือนกันอีกลมหายใจหนึ่งที่สามารถช่วยเหลือชุมชนชาวบ้านได้พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันมีประโยชน์อย่างมาก หากไม่มีพันธ์ุบ้าวก็ขอกู้ได้ ไม่มีข้าวก็ยืมได้ เป็นการสร้างความสามัคคีและความมั่นคงทางอาหารของชุมชนอย่างยั่งยืน
การเดินทาง :  ถนนทางหลวงชนบท สร 3011 ปราสาท-ทุ่งมน สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งมน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

จำนวนผู้เข้าชม :567