หน้าแรก > ภาคกลาง > นนทบุรี > เมืองนนทบุรี > วัดบัวขวัญ พระอารามหลวง
วัดบัวขวัญ พระอารามหลวง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดบัวขวัญ พระอารามหลวง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  เลขที่ 1 หมู่ที่ 9 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  13.86
longitude :  100.54
รายละเอียด :  จากคำบอกเล่าสืบต่อกันมาในอดีตนั้นว่า มีประวัติความเป็นมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๕ซึ่งในสมัยนั้นเป้นเพียงสำนักสงฆ์กลางท้องนาเท่านั้นเมื่อมีพระสงฆ์อยู่จำพรรษา ก็เริ่มพัฒนาเป็นวัด โดยสมัยแรกพระครูปรีชาเฉลิม หรือหลวงปู่แฉ่งวัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหารเป็นผู้ริเริ่มสร้างวัดชึ้นโดยมีผู้มีจิตศรัทธาหลายคนร่วมบริจาคที่ดิน โดยได้รับอนุญาตให้สร้างขึ้นเมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๓๕ ต่อมาก็มีหลวงปู่ฉ่ำมาเป็นเจ้าอาวาสปกครองวัด หลังจากหลวงปู่ฉ่ำมรณภาพ วัดก็ว่างเว้นจากพระสงฆ์ชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงวัด กลัววัดจะร้าง จึงได้ไปนิมนต์พระอธิการพยุงจตฺตมโล จากวัดกำแพงมาเป็นเจ้าอาวาส ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๙๑และได้บูรณะปฏิสังขนณ์ถาวรวัตถุพัฒนาวัดเจริญเรื่อยมาจนมีผู้มีจิตศรัทธาบริจาคที่ดินสร้างวัดเพิ่ม คือนายบัว ฉุนเฉียว เป็นผู้บริจาคที่ดิน เดิมทีนั้นวัดชื่อว่า ?วัดสะแก? ได้เปลี่ยนมาเป็นชื่อวัดบัวขวัญ เพื่อให้เป็นเกียรติแก่นายบัว ฉุนเฉียวและวัดนี้ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๐๖ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๖๐ เมตร พระอธิการพยุง จตฺตมโลเป็นเจ้าอาวาสจนถึงปี พ.ศ. ๒๕๒๐ ต่อจากนั้นพระอธิการบุญช่วย ปุญฺญคุตฺโตดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสมาจนถึงปี พ.ศ. ๒๕๓๐ ต่อจากนั้น ในปี พ.ศ. ๒๕๓๗พระมหาไสว สุขวโร (ป.ธ.๔) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบางแพรก (เหนือ)ได้มาดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส จนถึงปัจจุบัน เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระโสภณสุตาลังการซึ่งได้พัฒนาวัดทั้งด้านถาวรวัตถุทางด้านการศึกษาจนเป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีประจำจังหวัดนนทบุรีแห่งที่ ๑ และได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยกวัดราษฎร์ขึ้นเป็นพระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ ในวันที่ ๒๙ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๑ เจริญรุ่งเรืองมาจนถึงปัจจุบัน ในด้านการศึกษาของพระภิกษุสามเณรทางวัดได้สร้างโรงเรียนพระปริยัติธรรม เป็นอาคาร ๒ ชั้นก่อสร้างคอรกรีตเสริมเหล็ก ก้วาง ๑๘ เมตร ยาว ๓๒ เมตรมีห้องเรียนเพียงพอต่อการศึกษาพระปริยัติธรรมทั้งแผนกธรรมและบาลีมีบุคคลากรทั้งนักเรียนและครูสอนกว่า ๑๐๐ รูปมีนักเรียนสอบได้ปีละไม่ต่ำกว่า ๖๐ รูปถือว่าเป้นสำนักเรียนที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดนนทบุรีและสนับสนุนการศึกษาของชาติโดยให้ที่ดินสร้างโรงเรียนวัดบัวขวัญ (มีทับราษฎร์บำรุง) สอบระดับประถมศึกษา เว็บไซต์ http://www.watbuakhwan.com/
การเดินทาง :  รถประจำทาง 9, 63, 69, 114, 134, 191, 388, 545 จะผ่านบริเวณถนนงามวงศ์วาน ให้ลงตรงป้ายซอยงามวงศ์วาน 23 และต้องโดยสารรถต่อเข้าไปที่วัดบัวขวัญ รถตู้โดยสารประจำทางที่ผ่านถนนงามวงศ์วาน

จำนวนผู้เข้าชม :486