แหล่งเรียนรู้วัตถุโบราณโนนนาแก

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  แหล่งเรียนรู้วัตถุโบราณโนนนาแก
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 6 บ้านโนนจิกเจริญ ตำบลอ่างศิลา อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  15.03
longitude :  105.29
รายละเอียด :  เป็นแหล่งเยี่ยมชมและศึกษาวัตถุโบราณ อายุกว่า 2,000 ปี ซึ่งได้ถูกขุดพบเมื่อวันที่ วันที่ 29 มกราคม 2558
การเดินทาง :  เดนทางจากตัวอำเภอพิบูลมังสาหารสู่ ตำบลอ่างศิลา โดย รถโดยสารประจำทาง หรือ รถตุ้ประจำทาง จากนั้น เดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยวโดยรถยนต์

จำนวนผู้เข้าชม :470