หน้าแรก > ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ > สุรินทร์ > ชุมพลบุรี > ทะเลสาบทุ่งกุลา(แก้มลิงบ้านม่วงสวรรค์)
ทะเลสาบทุ่งกุลา(แก้มลิงบ้านม่วงสวรรค์)

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ทะเลสาบทุ่งกุลา(แก้มลิงบ้านม่วงสวรรค์)
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  วิถีชีวิต
สถานที่ตั้ง :  บ้านม่วงสวรรค์ หมู่ที่ 7 ต.ไพรขลา อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  044545168
latitude :  15.45
longitude :  103.56
รายละเอียด :  - เดิมเป็นทำเลเลี้ยงสัตว์ของบ้านโพนม่วง หมู่ที่ 10 มีเนื้อที่ 750 ไร่ ในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มีความประสงค์ที่จะให้ตำบล อำเภอ และจังหวัดต่างๆ จัดหาที่ดินรกร้างว่างเปล่าไว้เป็นที่สาธารณะ ประจำตำบล หรือหมู่บ้าน ชาวบ้านโพนม่วงจึงมีประชาคมใช้เป็นทำเลเลี้ยงสัตว์ของหมู่บ้าน ต่อมาปี พ.ศ. 2526 ด้วยมีประชากรจำนวนมากเกินความสามารถของผู้ใหญ่บ้านจะดูแลได้ทั่วถึง จึงมีการแยกหมู่บ้านหมู่ที่ 16 บ้านม่วงสวรรค์ และทำเลเลี้ยงสัตว์ได้ไปอยู่ในปกครองของหมู่บ้านม่วงสวรรค์ด้วย จากการแยกตั้งตำบลใหม่ของตำบลหนองเรือ หมู่ที่อยู่ท้ายๆ จึงเลื่อนลำดับมาแทนหมู่ที่ว่างลงจึงได้กลายมาเป็น บ้านม่วงสวรรค์ หมู่ที่ 7 ขณะที่บ้านโพนม่วงยังเป็นหมู่ที่ 10 เหมือนเดิม - ปี พ.ศ. 2530 ในสมัยรัฐบาลพลเอก เปรมติณสูลานนท์ ได้เริ่มโครงการอีสานเขียว ขึ้น โดยมีพลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ ผู้บัญชาการทหารบก เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ โดยทำเลเลี้ยงสัตว์เป็นพื้นที่กว้าง จึงได้มีการสนับสนุนให้มีการปลูกไม้ยูคาลิปตัส เพื่อสร้างพื้นที่ป่าขึ้นในทุ่งกุลาร้องไห้ หลังการปลูกชาวบ้านได้มีการใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่องมาจนถึงปี พ.ศ. 2550 ผู้นำหมู่บ้านทั้ง 2 หมู่ ได้มีการประชุมและเล็งเห็นว่าประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้พื้นที่นั้นมีความคุ้มค่าน้อยมาก และชาวบ้านเองก็มีความเดือดร้อนเกี่ยวกับภัยแล้งเป็นประจำ จากการประชาคมร่วมของ 2 หมู่บ้าน ได้มีมติให้นำเสนอความเดือดร้อนด้านความแห้งแล้ง และให้มีการขุดลอกพื้นที่ทำเลเป็นแก้มลิงกักเก็บน้ำไว้แก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน - ในปี พ.ศ. 2553 รัฐบาลได้อนุมัติให้กรมชลประทานดำเนินการขุดลอกให้เป็นแก้มลิง และโครงการแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2554 สามารถกักเก็บน้ำได้ 1,900,000 ลูกบาศก์เมตร
การเดินทาง :  เดินทางด้วยรถส่วนตัว อยู่ห่างจากอำเภอชุมพลบุรีไปทางทิศตะวันออก 17 กิโลเมตร - ห่างจากจังหวัดสุรินทร์ ไปทิศเหนือผ่านอำเภอท่าตูม ไปอำเภอชุม พลบุรี รวมระยะทาง 68 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :600