วิหารเจ้าแม่กวนอิม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วิหารเจ้าแม่กวนอิม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  218 หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำริด อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  มูลนิธิพุทธภาวนาธรรมสถาน คณะผู้ดำเนินงานจัดสร้างวิหารเจ้าแม่กวนอิม บ้านชายเขา ซึ่งตั้งอยู่ที่ 218 หมู่ที่ 5 บ้านชายเขา ตำบลน้ำริด อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมสงเคราะห์ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส รวมถึงส่งเสริม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของคนไทยเชื้อสายจีน แรกเริ่มของการดำเนินการก่อสร้างวิหารเจ้าแม่กวนอิม บ้านชายเขา ต.น้ำริด จ.อุตรดิตถ์ คณะกรรมการมูลนิธิพุทธภาวนาธรรมสถานได้เดินทางไปนมัสการพระมหาโพธิสัตว์กวนอิม ณ ภูเขาโพวถ่อซัว มลฑลเจ๋อเจียง ประเทศจีน ในวันที่ 25 เมษายน 2558 เพื่ออัญเชิญผงธูปอันศักดิ์สิทธิ์ ไปประดิษฐานที่ วิหารเจ้าแม่กวนอิมบ้านชายเขาของมูลนิธิพุทธภาวนาธรรมสถาน ต.น้ำริด จ.อุตรดิตถ์ ให้สาธุชนชาวไทยได้น้อมสักกาบูชาภาวนาขอพรและรำลึกถึงคุณของพระโพธิสัตว์กวนอิม
การเดินทาง :  จากอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหักมุ่งหน้าไปทางทิศเหนือถนนประชานิมิตร ถนนทางหลวงสายอุตรดิตถ์ เขื่อนสิริกิตต์ (1045) ถนนรพช. อต 3119

จำนวนผู้เข้าชม :77