วัดทุ่งเข็น

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดทุ่งเข็น
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  วัดทุ่งเข็น อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรณณบุรี
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  วัดทุ่งเข็น ตั้งอยู่เลขที่ 97 บ้านทุ่งเข็น หมู่ที่ 12 ตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 18 ไร่ 2 งาน ลักษณะพื้นที่ตั้งวัดเป็นเนิน มีนาล้อมรอบบริเวณวัด วัดทุ่งเข็นตั้งเมื่อ พ.ศ.2450 ได้เริ่มก่อสร้างในราวปี พ.ศ. 2447 โดยมีจุเหมิ่นเป็นชาวรามัญ พร้อมด้วยนายพุด สำเนียงแจ่ม เป็นผู้บริจาคที่ดินสร้างวัด เดิมได้สร้างขึ้นที่วัดรางเทียนได้ตั้งชื่อว่า ?วัดรางไฟไหม้? โดยมีนายกองมล เป็นผู้ริเริ่มก่อสร้างวัด ต่อมาได้ย้ายวัดไปตั้งในที่ใหม่ คือที่อยู่ปัจจุบันใช้ชื่อว่า ?วัดทุ่งยายเข็น? ต่อมาได้มีประชาชนเชื้อสายรามัญกลุ่มหนึ่ง อพยพมาจากหมู่บ้านดอนกระเบื้องอำเภอ โพธาราม จังหวัดราชบุรี ได้เปลี่ยนชื่อวัดใหม่ว่า ?วัดทุ่งเข็น? ในสมัยนั้นวัดนี้เป็นศูนย์รวมของคนหลายหมู่บ้านมาร่วมกันบำเพ็ญกุศล ในปัจจุบันมีหมู่บ้าน 2 หมู่ คือหมู่ที่ 12 และหมู่ที่ 15 มาร่วมทำกิจกรรมทางศาสนา ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 28 เมตร ยาว 50 เมตร การบริหารและการปกครองมีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือรูปที่ 1 พระฉุย รูปที่ 2 พระอ๊อก รูปที่ 3 พระบ๊ะ รูปที่ 4 พระคลาด รูปที่ 5 พระกรีต รูปที่ 6 พระพิพัฒน์ รูปที่ 7 พระปรีชา อินฺทาโภ พ.ศ. 2506 รูปที่ 8 พระปลัดประสิทธิ์ ภทฺทโก พ.ศ.2509-2527 รูปที่ 9 พระประทีป นาควโร พ.ศ.2531-2541 รูปที่ 10 พระครูขันตยานุสิฐ พ.ศ.2543-ปัจจุบัน มีการสืบสานประเพณีแห่ธงตะขาบและอัญเชิญขึ้นสู่เสาหงส์ของชาววัดทุ่งเข็น นำโดยเจ้าอาวาสวัดทุ่งเข็นและชาวบ้านได้ร่วมกันฟื้นฟูประเพณีและวัฒนธรรมของชาวไทยรามัญเพื่อให้คนรุ่นหลังได้ภาคภูมิใจในความเป็นชาวไทยรามัญของเราที่ได้อยู่เย็นเป็นสุขภายใต้ร่มพระบารมี
การเดินทาง :  การเดินทาง : โดยรถยนต์ส่วนบุคคล รถประจำทางทางหลวง สาย บางลี่ ? หนองวัลย์เปรียง

จำนวนผู้เข้าชม :394