หน้าแรก > ภาคกลาง > สระบุรี > เมืองสระบุรี > ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 7 ตำบลหนองโน อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการเกี่ยวกับทางด้านการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแบบอย่างในชีวิตประจำวัน
การเดินทาง :  -รถโดยสาร ขึ้นรถที่ บขส.สระบุรี สายสีเขียว หนองโน -รถส่วนตัว ขับบนเส้นทางหลวงแผ่นดิน 3314 ผ่านสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโน

จำนวนผู้เข้าชม :354