หน้าแรก > ภาคกลาง > ปทุมธานี > หนองเสือ > ศาลหลักเมืองอำเภอหนองเสือ
ศาลหลักเมืองอำเภอหนองเสือ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ศาลหลักเมืองอำเภอหนองเสือ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  ที่ว่าการอำเภอหนองเสือ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  สืบเนื่องจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายสุธี โอบอ้อม ได้กำหนดให้ตั้งเสาหลักเมืองทุกมุมทิศของจังหวัดปทุมธานี ในการนี้จึงได้กำหนดให้ อำเภอหนองเสือ เป็นที่ตั้งของเสาหลักเมืองมุมทิศตะวันออก อำเภอลาดหลุมแก้ว เป็นที่ต้ังของเสาหลักเมืองมุมทิศตะวันตก อำเภอคลองหลวง เป็นที่ตั้งของเสาหลักเมืองมุมทิศเหนือ อำเภอลำลูกกา เป็นที่ตั้งของเสาหลักเมืองมุมทิศใต้ และมอบให้นายอำเภอวิทยา อุญเสถียร เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการในส่วนของอำเภอหนองเสือ นายอำเภอจึงได้ร่วมกับกำนันเชาว์ ประภาสะวัต และผู้ใหญ่บุญมี โพธิ์ทัย เดินทางไปดูแบบของศาลาที่จะใช้ตั้งเสาหลักเมือง ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม และมอบให้นายชัยพันธ์ุ ประภาสะวัต ทำการก่อสร้างได้มีการวางศิลาฤกษ์ในวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2530 โดยได้รับเงินงบประมาณจากประชาชน พ่อค้า และชาวสวน ในอำเภอหนองเสือ ทำให้ไม่ต้องใช้เงินงบประมาณภาครัฐสนับสนุน เมื่อดำเนินการสร้างเสร็จแล้วก็ได้มอบให้ประชาชนและอำเภอหนองเสือเป็นผู้ดูแล จากนั้น ลุงกร เกียรติสมาน ได้มอบเสือปูนปั้น จำนวน 2 ตัว วางไว้ที่หน้าศาลหลักเมืองจนถึงปัจจุบัน ศาลหลักเมืองจะมีพิธีบวงสรวงประจำปีทุกวันที่ 3 ธันวาคม เมื่อถึงวันบวงสรวงหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนต่างก็มาร่วมพิธีกราบไหว้ นำอาหาร ผลไม้ ลิเก ภาพยนตร์ มาสักการบูชา ประธานผู้บูรณะศาลหลักเมืองคนแรก คือ นายกร เกียรติสมาน และมีคณะกรรมการอีกหลายท่าน เช่น นายมนัส พุทธรัตน์ นายประสาท รัตติมาศ นายโกศล ฉัตรแก้วมณี
การเดินทาง :  ถนนสายหลัก ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3261 (ถนนเลียบคลองสิบ,ถนนคลองสิบ-หนองแค,ถนนปทุมธานี-สระบุรี) ถนนสายรอง ถนน รพช.ปท.3221 (ถนนเลียบคลองแปด) ถนนคลองชลประทานที่เก้าฝั่งตะวันออก (ถนนเลียบคลองเก้า) ทางหลวงชนบท ปท.5023 (ถนนเลียบคลองสิบเอ็ด) ถนนเลียบคลองสิบสอง ถนนเลียบคลองสิบสาม ถนนเลียบคลองสิบสี่ รถประจำทาง รถประจำทางสาย 1008 รังสิต-หนองเสือ รถสีเขียวไม่ปรับอากาศ

จำนวนผู้เข้าชม :359