หน้าแรก > ภาคตะวันออก > สระแก้ว > ตาพระยา > อ่างเก็บน้ำห้วยตะเคียน
อ่างเก็บน้ำห้วยตะเคียน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  อ่างเก็บน้ำห้วยตะเคียน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  โครงการหลวงและโครงการในพระราชดำริ
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 5 บ้านสองพี่น้อง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2523 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงมีพระราชดำริเกี่ยวกับงานชลประทาน ดังต่อไปนี้ ควรพิจารณาสร้างอ่างเก็บน้ำในลำห้วยต่าง ๆ ในเขตอำเภอตาพระยา อำเภอวัฒนานคร จังหวัดปราจีนบุรี สามารถทำการเพาะปลูกได้ทั้งในฤดูฝน ฤดูแล้ง และมีน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคตลอดปี ได้พระราชทานแผนที่ 1:50,000 ที่ทรงวางโครงการไว้ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2523 เวลาประมาณ 09.30 น. ได้มีการประชุมร่วมที่สภาความมั่นคงแห่งชาติ เกี่ยวกับเรื่องการจัดหาแหล่งน้ำ เพื่อช่วยเหลือราษฎรไทยที่ประสบภาวะเดือดร้อน เนื่องจากปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง รวมทั้งชาวกัมพูชา ในเขตอำเภอตาพระยา จังหวัดปราจีนบุรี ทางกรมชลประทาน ได้ชี้แจงถึงการจัดหาแหล่งน้ำบริเวณเขาอีด่าง ซึ่งมติที่ประชุมได้ลงมติให้ดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยตะเคียน ตำบลหนองแวง หมู่บ้านสองพี่น้อง อำเภอตาพระยา จังหวัดปราจีนบุรี ตามที่กรมชลประทานเสนอ แต่เนื่องจากในปี 2523 ในเขตที่ไม่มีน้ำสำหรับใช้ในการดำเนินการสร้าง จำเป็นจะต้องทำ ทำนบชั่วคราว เก็บกักน้ำไว้ใช้ก่อน เพื่อประโยชน์ในการที่จะได้น้ำ สำหรับการก่อสร้างในปีต่อไป และจะมีน้ำส่วนหนึ่งนำไปใช้ในศูนย์อพยพเขาอีด่าง และราษฎรในบริเวณใกล้เคียงที่ประชุมมีมติให้กรมชลประทาน ดำเนินการได้ตามเสนอ และขอให้กรมชลประทาน เสนอรายละเอียด เพื่อจะได้จัดหาเงินส่งไปให้กรมชลประทาน ดำเนินการโดยด่วน
การเดินทาง :  อ่างเก็บน้ำห้วยตะเคียน ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 บ้านสองพี่น้อง ตำบลโคคลาน อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ห่างจากจังหวัดสระแก้ว ประมาณ 81 กิโลเมตร ไปตามทางหลวงหมายเลข 33 ระยะทาง 52 กิโลเมตร ถึงอำเภออรัญประเทศ ให้แยกซ้ายไปตามทางหลวงหมายเลข 3068 ระยะทางประมาณ 24 กิโลเมตร ถึงสามแยกบ้านกุดเตย ให้แยกซ้ายเข้าไปอีกประมาณ 5 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :361