ศาลพระอิศวร

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ศาลพระอิศวร
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  ถนนปิ่นดำริห์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เมืองกำแพงเพชรปรากฏเทวสถานในศาสนาฮินดูเพียงแห่งเดียวคือ ศาลพระอิศวร ณ ที่นี้ได้ค้นพบ เทวรูปพระอิศวรสำริด ในอดีตได้มีชาวเยอรมันนามว่า นายรัสต์มัน (J.E. Rastmann) ได้ลักลอบ ตัดพระเศียรและพระกรจะนำออกนอกประเทศแต่ถูกจับได้เสียก่อน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ จึงทรงมีรับสั่งให้นำพระเศียรและพระกรที่ถูกตัดมานั้นเชื่อมติดกับองค์เทวรูปดังเดิม แล้วให้นำไปประดิษฐานที่มิวเซียมหลวงวังหน้า (Royal Museum , Bangkok) ต่อมาพุทธศักราช ๒๕๑๔ จึงอัญเชิญเทวรูปพระอิศวร มาประดิษฐาน ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กำแพงเพชร จนกระทั่งถึงปัจจุบัน รูปแบบของเทวรูปพระอิศวรเมืองกำแพงเพชร เป็นงานศิลปะกรรมอยุธยาที่รับอิทธิพลมาจากศิลปเขมรแบบบายน รอบฐานมีจารึกระบุ มหาศักราช ๑๔๓๒ (พุทธศักราช ๒๐๕๓) อันเป็นปีที่เจ้าพระยาศรีธรรมโศกราชได้ประดิษฐานเทวรูปนี้เพื่อให้คุ้มครองมนุษย์ และสัตว์ที่อาศัยอยู่ภายในเมืองกำแพงเพชร ตลอดจนยังกล่าวถึงการกระทำสาธารณประโยชน์ต่างๆ ทั้งซ่อมแซมวัดวาอารามและขุดลอกคลองชักน้ำส่งไปหล่อเลี้ยงที่ เมืองบางพาน ทั้งนี้เพื่ออุทิศถวายแด่พระมหากษัตริย์อยุธยาสองพระองค์ด้วยเหตุนี้เทวรูป พระอิศวรจึงเป็นประติมากรรมที่มีคุณค่า เป็นพิเศษทั้งทางด้านประวัติศาสตร์และศิลปกรรมแสดงถึงความเชื่อและความศรัทธาของผู้คนตั้งแต่สมัยโบราณ ความก้าวหน้าทางวิทยาการหล่อโลหะ รวมทั้งยังเป็นปูชนียวัตถุที่ชาวเมืองกำแพงเพชรให้ความเคารพนับถือตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันรวมระยะเวลากว่า ๕๐๐ ปี
การเดินทาง :  ถนนปิ่นดำริห์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร (บริเวณชุมชนปิ่นดำริห์)

จำนวนผู้เข้าชม :625