วัดคูยาง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดคูยาง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  ตั้งอยู่เลขที่ 27 ซอย 4 ถนนราชดำเนิน 1 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  วัดคูยาง ปัจจุบัน ตั้งอยู่เลขที่ ๒๗ ซอย ๔ ถนนราชดำเนิน ๑ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร สภาพเดิมเป็นวัดเก่าแก่มาตั้งแต่ครั้งโบราณกาล มีฐานะรากอุโบสถและแท่นพระประธาน ซึ่งก่อด้วยศิลาแลงหันไปทางทิศตะวันออก ตั้งอยู่บริเวณด้านเหนือ ปัจจุบันเป็นที่ตั้งอาคารเรียน ๑ (โรงฝึกงานเดิม) ของโรงเรียนวัดคูยาง ไม่ปรากฏหลักฐานว่าชื่ออะไร ใครเป็นผู้สร้างและสร้างในสมัยไหน แต่มีผู้สันนิษฐานว่าสร้างมาแล้วไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ปี จนถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ ระหว่าง พ.ศ.๒๓๙๔ ? ๒๓๙๙ จึงได้มีผู้ก่อสร้างวัดขึ้นใหม่ ในบริเวณที่ตั้งเดิม ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ ๒๘ ไร่ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณและเกียรติประวัติแก่วัดเป็นอย่างยิ่งก็คือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยกวัดคูยาง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร เป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๕
การเดินทาง :  ถนนราชดำเนิน 1 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

จำนวนผู้เข้าชม :692