คลองสมถวิล

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  คลองสมถวิล
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  เทศบาลเมืองมหาสารคาม
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  คลองสมถวิลเป็นคลองที่มีประวัติยาวนานคู่เมืองมหาสารคาม กล่าวคือ เมื่อเมืองมหาสารคามมีอายุครบ 70 ปี ในพ.ศ. 2477 หลวงอังคณานุรักษ์ ข้าหลวงประจำจังหวัด เห็นว่าเมืองมหาสารคามกันดารน้ำ แหล่งน้ำเท่าที่มีอยู่ไม่พอแก่การใช้สอยบริโภค และเกษตรกรรม จึงจัดให้มีการขุดคลองจากแก่งเลิงจานจรด กุดนางใย ความยาวราว 100 เส้น ซึ่งที่ดินที่จะทำการขุดคลองเป็นของราษฎรประมาณ 40 ราย ที่ได้เสียสละอุทิศที่ดินให้ขุดคลอง โดยประชาชนได้ร่วมแรงร่วมใจกันใช้เสียมจอบขุดคลอง โดยเริ่มพิธีในเช้าวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2477 ได้นิมนต์พระภิกษุสงฆ์ 70 รูป (เพราะเมืองมหาสารคามมีอายุ 70 ปีพอดี) มารับอาหารบิณฑบาต บริเวณที่ทำการขุดคลอง จนได้เวลาอันเป็นอุดมมงคลฤกษ์ จึงลงมือขุดคลองและขณะนั้นพระภิกษุ 70 รูป ได้สวดชยันโตพร้อมกัน นับตั้งแต่นั้นมา คลองสมถวิลจึงเป็นแหล่งน้ำเพื่อกักเก็บน้ำใช้อุปโภคบริโภคของประชาชน และปัจจุบันบทบาทของคลองสมถวิลได้เปลี่ยนไป เป็นการใช้น้ำเพื่อการเกษตรเป็นบางส่วนและเป็นการรองรับ น้ำเสียและน้ำฝน แต่คงความผูกพันระหว่างประชาชนกับคลองสมถวิล เกิดเสียงเรียกร้องของประชาชนให้ปรับปรุงคลองเก่าแก่ให้มีทัศนียภาพที่สวยงามคู่เมืองต่อไป ความสำคัญ 1. คลองสมถวิลเป็นคลองที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองมหาสารคาม มีความยาว 3,825 เมตร ขนาบด้วยถนนทั้ง 2 ด้าน ซึ่งเป็นถนนที่ใช้สัญจรไปมาในเขตเทศบาล และเชื่อมโยงไปสู่อำเภอและจังหวัดใกล้เคียง จึงมีผู้ใช้ถนนสัญจรไปมาเป็นจำนวนมาก 2. คลองสมถวิลเป็นคลองที่รองรับน้ำเสียและน้ำฝน เนื่องจากสภาพภูมิประเทศเมืองมีลักษณะกระทะคว่ำ ปริมาณน้ำฝนของเมืองจำนวนมากจึงไหลลงสู่คลองสมถวิล และไหลออกสู่ห้วยคะคาง และแม่น้ำชี 3. คลองสมถวิลเป็นส่วนสำคัญที่สร้างภูมิทัศน์สวยงามของเมือง ด้วยตั้งอยู่ใจกลางเมือง มีชุมชนหนาแน่นทั้ง 2 ข้างถนน 4. เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และการออกกำลังกายของประชาชนในบริเวณใกล้เคียง
การเดินทาง :  เดินทางโดยรถยนต์และรถโดยสารประจำทาง

จำนวนผู้เข้าชม :345