แพท่องเที่ยวบ้านดงหนองบัว

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  แพท่องเที่ยวบ้านดงหนองบัว
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  วิถีชีวิต
สถานที่ตั้ง :  หมู่ 6 บ้านดงหนองบัว ต.บ้านข่า อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม 48150
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ?ลำน้ำสงคราม? ลำน้ำที่ครอบคลุมพื้นที่อีสานตอนบน 28 อำเภอ 4 จังหวัด คือ จังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองคาย จังหวัดสกลนคร และมาสิ้นสุดบรรจบลำน้ำโขงที่จังหวัดนครพนม ที่เรียกว่า ?ปากน้ำไชยบุรี? อ .ท่าอุเทน จ.นครพนม เป็นลำน้ำสายใหญ่ของภาคอีสานตอนบนอีกแห่งหนึ่ง ที่มีระยะทางกว่า 420 กิโลเมตร จากพื้นที่ครอบคลุมทั้ง 4 จังหวัด สามารถหล่อเลี้ยงชีวิตของผู้คน ก่อให้เกิดวิถีชีวิตของคนลุ่มน้ำสงครามทั้งสองฟากฝั่ง โรงเรียนบ้านดงหนองบัว ตำบลบ้านข่า อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 (สพป.นพ 2) เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีพื้นที่ติดลำน้ำสงคราม ที่เป็นแหล่งทำประมงน้ำจืดของชาวบ้าน นายเดชา นคะจัด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงหนองบัว ได้คิด ริเริ่มที่จะบูรณาการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ให้เกิดขึ้นในชุมชน เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมและแหล่งน้ำ ฝึกฝนให้นักเรียนมีความรู้ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและมีรายได้ระหว่างเรียน จึงได้จัดทำโครงการ ?แพท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติลำน้ำสงคราม? จัดขึ้นในปี พ.ศ. 2547 ด้วยงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านข่า (อบต.บ้านข่า) อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม หลังจากได้ดำเนินการตามโครงการฯ ปรากฏว่ามีหน่วยงานต่างๆ ให้ความสนใจ และมาใช้บริการ โดย นายเดชา นคะจัด ผอ.ร.ร.บ้านดงหนองบัว กล่าวว่า ?ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมโครงการนี้ขึ้นเพื่อ ส่งเสริมให้เยาวชนมีความรู้ในด้านต่างๆ เช่น การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ความสำคัญของแหล่งน้ำ เป็นแหล่งเรียนรู้ และนักเรียนรู้จักการเป็นนักบริหารจัดการและการบริการ นอกจากนั้น ยังเป็นการหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียนอีกทางหนึ่งด้วย และหวังว่าการจัดกิจกรรมโครงการนี้จะช่วยให้ชุมชนได้ร่วมอนุรักษ์ และยังเป็นแนวทางให้คนในพื้นที่ได้เป็นผู้ประกอบการการท่องเที่ยว สามารถเป็นรายได้ให้กับชุมชนต่อไป? การให้บริการแพท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ฯ ของโรงเรียนได้เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ? 16.30 น. ระยะทางประมาณ 7 ? 8 กิโลเมตร โดยคิดค่าบริการ 1,500 บาท ต่อเที่ยว อาหารสามารถนำมาเอง หรือสั่งรายการอาหารได้ที่โรงเรียน สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาวิถีประมงคนลุ่มน้ำสงคราม สามารถโทรติดต่อได้โดยตรงที่ นายเดชา นคะจัด ผอ.ร.ร.บ้านดงหนองบัว
การเดินทาง :  รถยนต์

จำนวนผู้เข้าชม :318