องค์พระบรมธาตุนาดูน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  องค์พระบรมธาตุนาดูน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  บ้านจัมปาศรี ต.นาดูน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นโบราณคดีที่แสดงถึงความรุ่งเรื่องในอดีต เป็นที่ตั้งของนครจำปาศรี สันนิษฐานว่ามีอายุอยู่ในพุทธศตวรรษที่ 13-15 สมันทวาราวดี เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2522 มีการขุดพบสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ สถูปทำด้วยทองสำริด พระธาตุนาดูน จำลองแบบสถูปทองสำริดที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งเป็นศิลปะทวาราวดี ก่อสร้างเสร็จเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2530 โดยสมเด็จพระบรมดอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์มาประกอบพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ขึ้นประดิษฐานไว้ใน องค์พระธาตุนาดูน เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2530 โดยมีเนื่อที่ 902 ไร่ บริเวณรอบๆ จะมีพิพิธภัณฑ์ทางศาสนาและวัฒนธรรม สวนรุกชาติ สวนสมุนไพร
การเดินทาง :  เป็นโบราณคดีที่แสดงถึงความรุ่งเรื่องในอดีต เป็นที่ตั้งของนครจำปาศรี สันนิษฐานว่ามีอายุอยู่ในพุทธศตวรรษที่ 13-15 สมันทวาราวดี เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2522 มีการขุดพบสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ สถูปทำด้วยทองสำริด พระธาตุนาดูน จำลองแบบสถูปทองสำริดที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งเป็นศิลปะทวาราวดี ก่อสร้างเสร็จเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2530 โดยสมเด็จพระบรมดอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์มาประกอบพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ขึ้นประดิษฐานไว้ใน องค์พระธาตุนาดูน เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2530 โดยมีเนื่อที่ 902 ไร่ บริเวณรอบๆ จะมีพิพิธภัณฑ์ทางศาสนาและวัฒนธรรม สวนรุกชาติ สวนสมุนไพร

จำนวนผู้เข้าชม :416