ไม้ไผ่ชะลอคลื่น

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ไม้ไผ่ชะลอคลื่น
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  หมู่ 8 ต.พันท้ายนรสิงห์
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ไม้ไผ่ชะลอคลื่น ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 ตำบลพันท้ายนรสิงห์ เป็นโครงการที่เกิดจากภูมิปัญญาชาวบ้าน และเป็นกระบวนการเรียนรู้ของคนในชุมชน เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ให้กับธรรมชาติ รวมถึงเป็นแหล่งเรียนรู้การศึกษาระบบนิเวศทางธรรมชาติ โดยการนำภูมิปัญญาท้องถิ่น จากการสังเกตบริเวณกล่ำเพาะเลี้ยงหอยแมลงภู่ที่เกิดการรวมตัวของตะกอนดินเลน มาประยุกต์ใช้ในการศึกษาและทดลองเป็นการปักแนวไม้ไผ่ชะลอคลื่น เพื่อแก้ไขปัญหาการพังทลายของชายฝั่งและเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลน และได้จัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมหาชัย ฝั่งทะเลตะวันออก เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวจนถึงปัจจุบันนี้
การเดินทาง :  -

จำนวนผู้เข้าชม :624