ชุมชนคีรีวง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ชุมชนคีรีวง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  วิถีชีวิต
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 5,8,9,10
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ชุมชนคีรีวงเป็นชุมชนที่พึ่งตนเอง ที่เคยประสบอุทกภัยปี พ.ศ.2531 แต่มีความเข้มแข็งพึงตนเองร่วมกันพัฒนาหมู่บ้านให้มีชื่อเสียง อีกทั้งมีวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น มีธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ ทัศนียภาพมีความสวยงาม
การเดินทาง :  รถประจำทางสายนครศรี- คีรีวง, หรือรถยนต์ส่วนตัว

จำนวนผู้เข้าชม :396