ไม้ไผ่ชะลอคลื่น

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ไม้ไผ่ชะลอคลื่น
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ
สถานที่ตั้ง :  หมู่ 9 บ้านกระซ้าขาว
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ไม้ไผ่ชะลอคลื่น ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 บ้านกระซ้าขาว ตำบลบ้านบ่อ เป็นโครงการที่เกิดจากภูมิปัญญาชาวบ้าน และเป็นกระบวนการเรียนรู้ของคนในชุมชน เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ให้กับธรรมชาติ รวมถึงเป็นแหล่งเรียนรู้การศึกษาระบบนิเวศทางธรรมชาติ โดยการนำภูมิปัญญาท้องถิ่น จากการสังเกตบริเวณชายฝั่งทะเลอ่าวไทย เป็นการปักแนวไม้ไผ่ชะลอคลื่น เพื่อแก้ไขปัญหาการพังทลายของชายฝั่งและเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลน และได้จัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมหาชัย ฝั่งทะเลตะวันออก เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวจนถึงปัจจุบันนี้
การเดินทาง :  โดยสารโดยรถยนต์ส่วนตัว จากจังหวัดสมุทรสาครถึงตำบลบ้านบ่อ ถนนพระราม 2 (ธนบุรี - ปากท่อ) โดยสารโดยรถเมล์ สายบ้านบ่อ - มหาชัย โดยสารโดยรถไฟ สายแม่กลอง - บ้านแหลม

จำนวนผู้เข้าชม :558