ตลาดถนนคนเดิน สะเร็น มาร์เก็ต

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ตลาดถนนคนเดิน สะเร็น มาร์เก็ต
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ช้อปปิ้ง
สถานที่ตั้ง :  ม.17 บ้านศรีณรงค์ ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เมื่อค่ำวันที่ 28พ.ย.57ที่บริเวณถนนคชสาร(คต-ชะ-สาน) นายสุพจน์ ประเทืองเศรษฐ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพ่อค้าประชาชน กล่าวต้อนรับและรายงานต่อนายวัลลพ เรืองพรเจริญ นายอำเภอเมืองสุรินทร์ และรักษาราชการแทนปลัดจังหวัดสุรินทร์ ประธานในพิธีเปิดพื้นที่ผ่อนผันตามนโยบาย แปลงสินทรัพย์เป็นทุนในที่หรือทางสาธารณะ ภายใต้ชื่อ ?ถนนคนเดิน สะเร็น มาร์เก็ต? ที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมืองจัดขึ้น นายสุพจน์ ประเทืองเศรษฐ์ นายก อบต.นอกเมือง กล่าวว่า พระราชบัญญัติตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 66 อบต.มีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบล ทั้งด้านเศรษฐ์กิจ สังคม และวัฒนธรรม ที่เป็นประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน อบต.นอกเมือง พิจารณาแล้วเห็นว่าการพัฒนาทางด้านเศรษฐ์กิจ โดยการพัฒนารายได้ให้กับประชาชนเป็นสิ่งสำคัญ ที่ให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และมีฐานะทางเศรษฐ์กิจของครอบครัวที่ดีขึ้น และเพื่อส่งเสริมให้กลุ่มแม่บ้าน ราษฎรในพื้นที่มีอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว มีช่องทางสร้างรายได้ เกิดการตื่นตัว ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาอาชีพ และเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุรินทร์ จึงได้มีการกำหนดพื้นที่ผ่อนผันตามนโยบาย แปลงสินทรัพย์เป็นทุนในที่หรือทางสาธารณะบริเวณริมถนนคชสาร(คต-ชะ-สาน) ม.17 บ้านศรีณรงค์ ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์โดยการดำเนินงานจัดตลาดนัดถนนคนเดิน ภายใต้ชื่อ ?สะเร็นมาร์เก็ต? ขึ้น สำหรับ ?ถนนคนเดิน สะเร็น มาร์เก็ต?เปิดโอกาสให้ประชาชนได้นำสินค้า ของฝาก ของที่ระลึก ผลิตภัณฑ์ทำด้วยมือ งานศิลปะ ของสะสม และจำหน่ายอาหารพื้นบ้านต่างๆ โดยแยกเป็นโซน ประกอบด้วย โซนอาหารเครื่องดื่ม ผักผลไม้ กิ๊บช็อบของเบ็ดเตล็ด แฮนด์เมด สินค้าพื้นเมืองและงานศิลป์ รวมไปถึงเสื้อผ้าแฟชั่นหลากหลายสไตล์ เปิดขายตั้งแต่เวลา 17.00-21.00 น. ของทุกวัน
การเดินทาง :  ม.17 บ้านศรีณรงค์ ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์

จำนวนผู้เข้าชม :587