วัดชูจิตธรรมาราม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดชูจิตธรรมาราม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  57 หมู่ 1 ตำบลสนับทึบ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ด้วยพระดำริของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช(จวน อุฏฐายีมหาเถร)วัดมกุฏกษัตริยารามขณะทรงดำรงตำแหน่งนายกสภาาการศึกษามหามกุฎราชวิทยาลัย ที่ว่า "ความสำคัญของการศึกษาของคณะสงฆ์ในปัจจุบันนี้ จะต้องอนุวัติให้ทันกับความเจริญของโลกซึ่งเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา" พระองค์จึงทรงโปรดเปิดโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาแห่งแรกขึ้น ที่บริเวณหลังวัดมกุฏกษัตริยาราม กรุงเทพมหานคร ชื่อว่า "โรงเรียนวชิรมกุฎ" เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2514 ในปีเดียวกันนี้ นายฉบับและคุณนายสงวน ชูจิตารามย์ ได้มีจิตศรัทธาถวายที่ดิน จำนวน 186 ไร่ (ต่อมาได้มีผู้บริจาคซื้อถวายเพิ่มเติมเป็น 736 ไร่) ให้เป็นสถานที่ตั้งสถานศึกษาของคณะสงฆ์ขยายการศึกษาออกไปสู่ชนบทขณะที่ทรงเตรียมการดำเนินงานภายหลังชาวบ้านเก็บเกี่ยวเสร็จสิ้นแล้วแต่พระดำริดังกล่าวยังมิทันสัมฤทธิ์ผลพระองค์ทรงสิ้นพระชนม์เสียก่อนเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2514 ต่อมาปี พ.ศ. 2514 สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (ประจวบ กนฺตาจาโร)วัดมกุฏกษัตริยารามพร้อมด้วยพระเถระผู้มีบทบาทในการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์หลายรูป ได้ร่วมกันก่อตั้งสถาบันสงฆ์แห่งนี้ขึ้น เริ่มแรกใช้ชื่อว่า "สภาการศึกษามหามกุฎราชวิทยาลัย" สาขาวังน้อย ต่อมาาเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2520 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานพระนามาภิไธยในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร ว่า "มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย" และทรงพระราชทานพระนามาภิไธยย่อว่า "ม.ว.ก." ภายใต่เสมาธรรมจักร พร้อมทั้งพระราชทานสุภาษิตว่า "วชิรูปม จิตฺโต สิยา" (พึงเป็นผู้มีจิตแกร่งประดุจเพชร) ในปีพ.ศ. 2519 ได้ขอตั้งเป็นวัดชื่อ "วัดชูจิตธรรมาราม"เพื่อเป็นเกียรติแก่วงศ์สกุลชูจิตารมย์ ผู้ถวายที่ดินเพื่อการก่อตั้งครั้งแรก ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาในปี พ.ศ. 2521 และในวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ยกวัดชูจิตธรรมาราม เป็นพระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสมัญ
การเดินทาง :  ระหว่างหลักกิโลเมตรที่ 73-74 สายกรุงเทพมหานคร-สระบุรี

จำนวนผู้เข้าชม :199