วัดสว่างภูมิกาวาส

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดสว่างภูมิกาวาส
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  บ้านกรุงใหม่ หมู่ที่ 10 ต.หนองฮี อ.ปลาปาก จ.นครพนม
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  วัดสว่างภูมิกาวาส สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2535 เดิมชื่อ วัดโพนสว่าง ต่อมาปี พ.ศ. 2543 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา จากนายกรัฐมนตรี หลังจากนั้นได้เปลี่ยนชื่อ เป็น วัดสว่างภูมิกาวาส จนถึงปัจจุบัน ปัจจุบันมีพระจำพรรษา อยู่จำนวน 5 รูปภายในวัด ประกอบด้วย โบสถ์ เป็นโบสถ์ 2 ชั้น สวยงาม ภายในมีกิจกรรมฝาผนัง (ฮีต 12) หมายถึง ประเพณีในการทำบุญประจำเดือน ทั้ง 12 เดือน หอมณฑป ภายในแสดงพิพิธภัณฑ์ เกี่ยวกับประวัติ ด.ร.พระมหาประนม จิตตปาสาโท นอกจากนี้วัดสว่างภูมิกาวาส เป็นศาสนสถานที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้าน และหมู่บ้านใกล้เคียง เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและจัดกิจกรรมบุญประเพณี ของหมู่บ้าน เช่น ประเพณีบุญมหาชาติ บุญกองข้าว อื่นๆ
การเดินทาง :  รถยนต์ รถจักรยาน

จำนวนผู้เข้าชม :482