หน้าแรก > ภาคตะวันออก > นครนายก > ปากพลี > โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา บ้านเกาะกา ตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก
โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา บ้านเกาะกา ตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา บ้านเกาะกา ตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  โครงการหลวงและโครงการในพระราชดำริ
สถานที่ตั้ง :  148 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก 26130
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  นางสาวอำนวย โพธิ์เจริญ น้อมเกล้าฯ ถวายที่ดิน (ผ่านกองงานในพระองค์สมเด็จ พระบรมราชินีนาถฯ) เนื้อที่ 34 ไร่ 3 งาน โอนกรรมสิทธิ์เป็นของมูลนิธิชัยพัฒนา เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2541 พระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานพระราชดำริ ในคราวประชุมคณะกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2542 ให้ดำเนินการ จัดทำเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาตามธรรมชาติตามที่สำนักงาน กปร.ได้ กราบบังคมทูล ต่อมา เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2547 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี ได้พระราชทานพระราชานุมัติให้ปรับโครงการดังกล่าวให้เป็นสถานเพาะเลี้ยงปลาน้ำจืดขนาดกลางของมูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อเป็นแหล่งผลิตปลานิลพันธุ์จิตรลดาพันธุ์แท้
การเดินทาง :  -

จำนวนผู้เข้าชม :68