วัดบางคูวัดใน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดบางคูวัดใน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  เลขที่ 1 หมู่ที่ 7 บ้านใน ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  สภาพของวัด เป็นที่ราบลุ่มน้ำท่วมถึงในฤดูน้ำหลาก มีถนนทางหลวงจังหวัดผ่านด้านทิศเหนือ ประวัติวัด วัดบางคุวัดใน ได้สร้างขึ้นประมาณ พ.ศ. 2310 โดยชาวมอญกรุงศรีอยุธยาที่อพยพหนีตอนกรุงศรีอยุธยาแตก เป็นผู้สร้างขึ้น และขนานนามว่า "วัดบางคูวัดใน" ตามชื่อหมู่บ้านที่ตั้งวัด ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาประมาณ พ.ศ.2313 การศึกษา ทางวัดได้เปิดสอนพระปริยัติธรรมเริ่มตั้งแต่ พ.ส.2508 ถาวรวัตถุ วัดนี้ได้ดำเนินก่อสร้างและปฏิสังขรณืเสนาภายในวัดไปแล้ว คือ อุโบสถ กว้าง 6.75 ยาว 16.75 เมตร ลักษณะเป็นศิลปะกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย กุฏิสงฆ์ จำนวน 8 หลัง ศาลาการเปรียญ ส่วนมากเป็นอาคารไม้วิหาร กำแพงรอบวัดสร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก หอสวดมนต์ หอระฆ้ง และฌาปนสถาน ปูชนียวัตถุ วัดนี้มีปูชนียวัตถุที่สำคัญ คือ เจดีย์ทรงมอญ 3 องค์ สร้างในรัชกาลที่ 5 พ.ส.2455 รายนามเจ้าอาวาส ตั้งแต่สร้างวัดมาจนปัจจุบัน คือ 1.พระอธิการทองอยู่ 2.พระอธิการแดง 3.พระอธิการยม 4.พระอธิการฉ่ำ (ตั้งแต่ พ.ศ. 2497-2498) 5.พระวิสารท์ ญาณวชิโร (ตั้งแต่ พ.ศ. 2498-2517) 6.พระครูอธิการชื่น ฐานจาโร (ตั้งแต่ พ.ศ. 2520-2527) 7.พระครูธรรมาภิรัตน์ (สุวิทย์) (ตั้งแต่ พ.ศ. 2528-ปัจจุบัน)
การเดินทาง :  ด้านทิศเหนือยาว 40 เมตร ติดต่อกับคลองใน ด้านทิศใต้ยาว 125 เมตร ติดต่อกับลำคลองบางคูวัดกลาง ด้านทิศตะวันออกยาว 94 เมตร ติดต่อกับสุดเขตถนนด้านเหนือ ด้านทิศตะวันตกยาว 145 เมตร ติดต่อกับวัดบางคูวัด

จำนวนผู้เข้าชม :434