วัดศาลาน้ำลึก

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดศาลาน้ำลึก
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ดศาลาน้ำลึก เลขที่ ๔๘ บ้านศาลาน้ำลึก หมู่ที่ ๙ ตำหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  0
latitude :  12.92
longitude :  101.44
รายละเอียด :  ชื่อวัดโดยทางราชการ วัดศาลาน้ำลึก ชื่อที่ชาวบ้านเรียกหรือชื่อเดิม วัดใหม่ สังกัดมหานิยาย อยู่ในเขตปกครองคณะสงฆ์ ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยองภาค ๑๓ ที่สร้างวัดนี้เดิมเป็นปกครองของหมู่ที่ ๔ ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยองการที่เริ่มสร้างที่พักสงฆ์เนื่องจากประชาชนในถิ่นที่อยู่เดิมและประชาชนที่ย้ายมาจากต่างจังหวัดหลายจังหวัด รวมกันประกอบอาชีพโดยการทำไร่มันสำปะหลังและส่วนยางพารา ส่วนมากประชาชนส่วนเดิมและมาจากต่างวังหวัดนับถือศาสนาพุธ ในสมัยนั้นวัดในถิ่นนี้ยังไม่มี จะประกอบพิธีทางศาสนาเช่นทำบุญ เทศกาลเข้าพรรษา ตรุษสงกรานต์ ออกพรรษา วัดก็อยู่ห่างไกลจากคมนาคมไม่สะดวกไป-มา แต่ละครั้งก็ลำบาก พาหนะก็ไม่ค่อยมีนอกจากรถบรรทุกมันสำปะหลัง ประชาชนจึงร่วมกันจัดสร้างที่พักสงฆ์ปลูกกุฎี ๑ หลัง หลังคามุงด้วยหญ้าคาพอเป็นที่อาศัยของภิกษุสงฆ์ในเขตหมู่บ้านศาลาน้ำลึก ชาวบ้านแถบนั้นเรียกว่า ??ศาลายายเข็ม?? จัดสร้างที่พักสงฆ์ขึ้นเมือวันที่ ๘มกราคม พ.ศ.๒๔๑๓ และได้นิมนต์พระอาจารย์สังวาล ธมฺมธโร มาจำพรรษาพร้อมกับลูกวัดอีก ๔ รูป ท่านได้สร้างถาวรวัตถุ เช่นหอสวดมนต์กุฎีสงฆ์พ.ศ. ๒๕๑๘ ท่านได้ลาสิกขาบท และได้นิมนต์พระอาจารย์ชื้น ฉินฺนาลโย มารับหน้าที่ต่อท่านได้สร้างศาลาการเปรียญ ๑ หลัง ยังไม่เสร็จเรียบร้อย พ.ศ. ๒๕๒๓ ท่านได้มรณะภาพ และปี พ.ศ.๒๕๒๓ พระหยด จารุธมฺโม เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน รับหน้าที่ต่อมาได้ทำศาลาการเปรียบญที่ยังค้างอยู่ จนเสร็จเรียบร้อยปี พ.ศ.๒๕๒๘ ที่ดินที่สร้างที่พักสงฆ์แห่งนี้เป็นที่ดินอยู่ในเขตของสหกรณ์การเกษตรเข้าพนมสาร์ท หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ประชาชนจึงร่วมกันกับยายเหนิด เสนาะคำ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๙ ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ทำหนังสือเรียนท่านอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์การเกษตรเขาพนมสาร์ท ขออนุญาตสร้างวัด และ และดำเนินการก่อตั้งวัดตามลำดับและต่อมาได้รับหนังสืออนุญาตตั้ง ??วัดศาลาน้ำลึก??จากรัฐมนตรีว่าการ กะทรวงศึกษาธิการ เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน ได้บริหารงานต่อสร้างอุโบสถ ๑ หลัง และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาแล้ว แต่ยังไม่ได้ผูกพัทธสีมา สร้างฌาปนสถาน ๑ หลัง ยังไม่เสร็จ ห้องน้ำ-ห้องสุขา เสร็จเรียบร้อยแล้วและยังจะสร้างศาลาธรรมต่อไปอีก และสร้าง ศาลาพักร้อน ๑ หลัง เสร็จเรียบร้อย
การเดินทาง :  0

จำนวนผู้เข้าชม :518