หน้าแรก > ภาคใต้ > พังงา > เมืองพังงา > ศูนย์ศึกษาวิจัยศิลปกรรม วัฒนธรรมและประเพณี แห่งอันดามัน จังหวัดพังงา
ศูนย์ศึกษาวิจัยศิลปกรรม วัฒนธรรมและประเพณี แห่งอันดามัน จังหวัดพังงา

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ศูนย์ศึกษาวิจัยศิลปกรรม วัฒนธรรมและประเพณี แห่งอันดามัน จังหวัดพังงา
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  บ้านท่าด่าน เกาะปันหยี เมือง พังงา
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  076 481 263
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ศูนย์ศึกษาวิจัยศิลปกรรม วัฒนธรรมและประเพณีแห่งอันดามัน จังหวัดพังงา เป็นโครงการที่ริเริ่ม โดย นายนิคม มูสิกะคามะ อดีตอธิบดีกรมศิลปากร เมื่อ พ.ศ. 2545 โดยกรมป่าไม้ได้อนุญาตให้กรมศิลปากรใช้เป็นที่ตั้งของศูนย์ศึกษาวิจัยฯ เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ข้อมูลความรู้ทุกด้านที่เกี่ยวกับดินแดนฝั่งชายทะเลอันดามัน ทั้งด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และธรรมชาติวิทยา อีกทั้งเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์และเสริมสร้างทรัพยากรท่องเที่ยวให้ยั่งยืน อันจักส่งผลให้เกิดการสร้างองค์ความรู้ รายได้ และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนในท้องถิ่นและประชาชนทั่วไป ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดฝั่งอันดามัน อาคารจัดแสดงนิทรรศการหมุนเวียน ลานจัดกิจกรรมกลางแจ้ง ห้องประชุมขนาดใหญ่ประมาณ 500 ที่นั่ง พร้องทั้งโสตทัศนูปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ ที่พร้อมให้บริการแก่นักท่องเที่ยว ประชาชนผู้สนใจ และหน่วยงานต่างๆ ถือเป็นสถานที่ที่เหมาะสมในการรองรับเส้นทางการท่องเที่ยวที่ขยายเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน เนื่องจากมีที่ตั้งอยู่ใกล้กับตัวเมืองพังงา อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา โรงแรมที่พัก และท่าเรือขนส่งนักท่องเที่ยว ที่สามารถเชื่อมโยงไปยังแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามและเป็นที่รู้จักของจังหวัดพังงาได้อย่างสะดวกสบาย
การเดินทาง :  บ้านท่าด่าน ตำบลเกาะปันหยี อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา

จำนวนผู้เข้าชม :459