หน้าแรก > ภาคเหนือ > เชียงใหม่ > สารภี > ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 4 ตำบลยางเนิ้ง
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  0 5332 1420
latitude :  18.56
longitude :  99.02
รายละเอียด :  เป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยน เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้และเทคโนโลยีการเกษตรโดยเน้นการมีส่วนร่วมของเกษตรกรและชุมชน พร้อมทั้งสร้างชุมชนเครือข่ายให้เกิดการเชื่อมโยงในการพัฒนาการเกษตรให้เข้มแข็ง และให้พึ่งตนเองอย่างยั่งยืน
การเดินทาง :  เดินทางถนนสายเชียงใหม่-ลำพูน

จำนวนผู้เข้าชม :869