วัดมหาโพธิเหนือ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดมหาโพธิเหนือ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  เลขที่ ๑๙๕ บ้านมหาโพธิเหนือ หมู่ที่ ๕ ตำบลมหาโพธิ อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  056299199
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  วัดมหาโพธิเหนือ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๙๕ บ้านมหาโพธิเหนือ หมู่ที่ ๕ ตำบลมหาโพธิ อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ ๓๑ ไร่ ๓ งาน ๑๕ ตารางวา อาณาเขต ทิศเหนือยาว ๗ เส้น ๓ ศอก ติดต่อกับที่ดินของ พ.ต.อ. พระกล้ากลางสมร ทิศใต้ยาว ๙ เส้น ๑๓ วา ๒ ศอก ติดต่อกับทางสาธารณะ ทิศตะวันออกยาว ๑ เส้น ๑๒ วา ๒ ศอก ติดต่อกับทางสาธารณะ ทิศตะวันตกยาว๔ เส้น ๑๒ วา ๒ ศอก ติดต่อกับทางสาธารณะ ตาม น.ส.๓ เลขที่ ๑๕๙ พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบสูง มีลำแม่น้ำปิงไหลผ่านหน้าวัด อาคารเสนาสนะต่างๆ มีอุโบสถกว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๒๔ เมตร สร้าง พ.ศ. ๒๕๐๗ โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญกว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๒๔ เมตร สร้าง พ.ศ. ๒๕๐๓ เป็นอาคารไม้ยกพื้น หอสวดมนต์กว้าง ๗ เมตร ยาว ๑๐ เมตร สร้าง พ.ศ. ๒๔๙๖ เป็นอาคารไม้ยกพื้น กุฎีสงฆ์จำนวน ๗ หลัง นอกจากนี้ยังมีวิหาร ศาลาท่าน้ำและฌาปนสถาน สำหรับปูชนียวัตถุมีพระประธานอยู่กลางลานวัด ขนาดหน้าพระเพลากว้าง ๑ เมตร วัดมหาโพธิเหนือ สร้างขึ้นเป็นวัดนับตั้งแต่ประมาณ พ.ศ. ๒๓๗๐ มีนามตามชื่อบ้านและตำบล ซึ่งในตำบลนี้มี ๒ วัด จึงเรียกนามวัดให้ต่างกันโดยใช้คำว่า ?เหนือ? และ ?ใต้? ต่อท้าย นามวัดเป็นที่สังเกต ผู้บริจาคที่ดินให้เป็นที่สร้างวัดคือ ขุนชาญนุชิต และได้ร่วมกับญาติพี่น้องดำเนินการจัดสร้างวัดนี้ขึ้นมา ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาวันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๐๐ เขตวิสุงคามสีมากว้าง๔๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร ได้ผูกพัทธสีมา วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๒ มีพระภิกษุอยู่จำพรรษา ๓๕ รูป สามเณร ๕ รูป ทางวัดได้เปิดสอนพระปริยัติธรรม พ.ศ. ๒๔๗๕ เป็นต้นมา มีโรงเรียนประถมศึกษาของทางราชการตั้งอยู่ในที่วัดนี้ด้วย ซึ่งทางวัดได้ให้การอนุเคราะห์ด้วยดีตลอดมา
การเดินทาง :  วัดมหาโพธิเหนือ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๙๕ บ้านมหาโพธิเหนือ หมู่ที่ ๕ ตำบลมหาโพธิ อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์

จำนวนผู้เข้าชม :611