ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ดบูรพา บ้านทุ่งแต้ หมู่ 1 ต.ทุ่งแต้ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  081-621-3542 พระมหาพ
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตำบลทุ่งแต้ ก่อตั้งเมื่อปี 2547 โดยดำเนินงานของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ร่วมกับสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองยโสธร สภาวัฒนธรรมตำบลทุ่งแต้ เจ้าอาวาสวัดบูรพาทุ่งแต้ และประชาชนชาวตำบลทุ่งแต้ ที่ตระหนักถึงความสำคัญในการธำรงรักษาวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงไว้สืบไปยังอนุชนรุ่นหลัง จึงได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์บูรณาการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตำบลทุ่งแต้ขึ้น เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของกลุ่มชนในตำบลทุ่งแต้ พัฒนาแหล่งวัฒนธรรม ศิลปวัตถุ โบราณสถาน ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งรายได้ของประชาชน และส่งเสริมบทบาทของเยาวชนและประชาชนให้มีกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้ดีขึ้น โดยมีรูปแบบการดำเนินงานศูนย์บูรณาการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตำบลทุ่งแต้ดังนี้ 1) ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น 2) ด้านอาชีพศิลปะและวัฒนธรรม 3) ด้านการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 4) ด้านลานวัฒนธรรม 5) ด้านศูนย์ความรู้และห้องสมุดชุมชนและ 6)ด้านพิพิธภัณฑ์ชุมชน
การเดินทาง :  รถตู้โดยสาร ยโสธร-มุกดาหาร ลงบ้านทุ่งแต้ รถโดยสารสาธารณะ(สีส้ม) ยโสธร-ทรายมูล-กุดชุม

จำนวนผู้เข้าชม :410