อุทยานบัวเฉลิมพระเกียรติ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  อุทยานบัวเฉลิมพระเกียรติ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ
สถานที่ตั้ง :  อุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร เลขที่ 59 หมู่ที่ 1 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  042 725000
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  อุทยานบัว สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2553 เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมบัวพันธุ์ต่างๆ และรองรับการประชุมวิชาการบัวนานาชาติปี พ.ศ.2553 ที่จัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ศึกษา ค้นคว้า ของนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป รวมทั้งยังเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดสกลนคร
การเดินทาง :  รถโดยสารสายกรุงเทพฯ - นครพนม สามารถลงหน้าอุทยานได้ รถโดยสารสายกรุงเทพฯ - สกลนคร สามารถลงรถที่ บ.ข.ส. แล้วต่อรถสองแถวสายสกลนคร - ท่าแร่ ลงหน้าอุทยาน

จำนวนผู้เข้าชม :552