วัดดอยงำเมือง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดดอยงำเมือง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  ตั้งอยู่ถนนงำเมือง (อยู่ด้านหลังวัดพระแก้ว)
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  0
latitude :  19.91
longitude :  99.83
รายละเอียด :  เป็นวัดที่เก่าแก่ที่มีความสำคัญเพราะเป็นที่ตั้งของกู่พญามังราย ตั้งอยู่ถนนงำเมือง (อยู่ด้านหลังวัดพระแก้ว) สร้างเมื่อ พ.ศ. 1860 วัดดอยงำเมืองเดิมมีแต่ สถูป (กู่) บรรจุพระอัฐิของพญามังรายมหาราช สร้างโดยพญาไชยสงครามโอรสพญามังรายมหาราช ในพุทธศตวรรษที่ 19 หลังจากที่พญามังรายได้สวรรคตที่เมืองเชียงใหม่ ในปี พ.ศ. 1860 พญาไชยสงครามพระราชโอรสได้ถวายพระเพลิงพระศพพญามังรายมหาราชแล้วพระองค์ทรงไม่โปรดเมืองเชียงใหม่ ได้กลับมาครองเมืองเชียงรายและอัญเชิญพระอัฐิของ พญามังรายมาประดิษฐาน ณ ดอยแห่งนี้ ต่อมา พ.ศ. 2030 พระยาศรรัชฎาเงินทอง ได้มาบูรณะและสร้างวัดขึ้นให้ชื่อว่า ?วัดดอยงำเมือง?
การเดินทาง :  ตั้งอยู่ถนนงำเมือง (อยู่ด้านหลังวัดพระแก้ว)

จำนวนผู้เข้าชม :2597