วัดพระธาตุดอยจอมทอง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดพระธาตุดอยจอมทอง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  ตั้งอยู่ตำบลรอบเวียง ดอยทอง
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  0
latitude :  19.92
longitude :  99.82
รายละเอียด :  เป็นวัดเก่าแก่ โดยตามประวัติที่มีการกล่าวถึงระบุว่าสร้างขึ้นในรัชสมัยพญาเรือนแก้ว เจ้าผู้ครองเมืองไชยนารายณ์ (บริเวณอำเภอเวียงชัยปัจจุบัน) พ.ศ. 1483 โดยในการสร้างวัดครั้งนั้น ได้มีการสร้างองค์พระเจดีย์ประธานของวัดขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมา สัมพุทธเจ้าที่พระมหาเถระชาวลังกาได้นำมาถวายแด่พญาพังคราชแห่งเมืองโยนกนาคพันธุ์ ซึ่งพญาพังคราช ได้โปรดให้แบ่งพระบรมสารีริกธาตุ ออกเป็น 3 ส่วน และนำไปประดิษฐาน ณ พระบรมธาตุเจดีย์ที่สำคัญของจังหวัดเชียงรายในปัจจุบัน ได้แก่ พระมหาชินธาตุเจ้าดอยตุง และพระธาตุดอยจอมทองแห่งนี้
การเดินทาง :  ตั้งอยู่ตำบลรอบเวียง ดอยทอง

จำนวนผู้เข้าชม :2586