หน้าแรก > ภาคเหนือ > เชียงราย > เมืองเชียงราย > ห้องสมุด เสมสิกขาลัยเชียงราย?
ห้องสมุด เสมสิกขาลัยเชียงราย?

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ห้องสมุด เสมสิกขาลัยเชียงราย?
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สันทนาการและบันเทิง
สถานที่ตั้ง :  ตรงข้ามกับโรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  0
latitude :  19.89
longitude :  99.84
รายละเอียด :  เป็นแหล่งเรียนรู้สร้างประสบการณ์นอกห้องเรียนให้บริการเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ห้องสมุดเสมสิกขาลัยเชียงราย ตั้งอยู่บนพื้นที่ประมาณ 1 ไร่เศษ ตรงข้ามกับโรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล โดยเมื่อครั้งที่ ศ.นพ.เสม พริ้งพวงแก้ว ยังคงมีชีวิตอยู่ได้ซื้อที่ดินผืนนี้เมื่อประมาณปีพ.ศ.2486 เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยพร้อมกับครอบครัว ประมาณ 2 ปีเศษ ในระหว่างนั้นท่านได้ถึงแก่อนิจกรรมในปีพ.ศ.2554 สิริรวมอายุครบ 100 ปี 1เดือน กับ 8 วัน มูลนิธิหมอเสมฯ มีดำริที่จะก่อสร้างอนุสรณ์สถานในจังหวัดเชียงรายให้แก่ท่าน ทั้งนี้เนื่องจากท่านได้รับราชการในจังหวัดเชียงรายเป็นเวลานานถึง 15 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนในังหวัดเชียงราย ได้ใช้ห้องสมุดแห่งนี้เป็นแหล่งเรียนรู้ในการแสวงหาอุดมการณ์ ตลอดจนศึกษาแนวทางในการเลือกอาชีพของตนเองต่อไปในอนาคต ชั้นล่างของอาคาร ห้องสมุดเสมสิกขาลัยเชียงราย จะเก็บหนังสือประวัติบุคคลสำคัญของจังหวัดเชียงราย ตลอดจนศึกษาแนวทางในการเลือกอาชีพของตนเองต่อไปในอนาคต ขณะนี้มีจำนวนหนังสือรวมทั้งสิ้นประมาณ 1,000 เล่ม ส่วนชั้นบนของอาคารจะจัดทำเป็นห้องสมุดสารสนเทศ สำหรับด้านหลังของห้องสมุด จะใช้เป็นสถานที่ทดลองทำการเกษตรในพื้นที่จำกัด อาทิเช่น การปลูกพืชในบ่อซีเมนต์ การปลูกพืชในถุงเพาะชำ การเพาะเห็นในโรงเพาะชำ และการทำปุ๋ยหมักจากเศษใบไม้เป็นต้น เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจในการทำเกษตรในพื้นที่จำกัด ตลอดจนส่งเสริมให้เยาวชนสามารถปลูกผักปลอดสารพิษเพื่อบริโภคและลดค่าใช้จ่ายของครอบครัว
การเดินทาง :  ตรงข้ามกับโรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล

จำนวนผู้เข้าชม :2733