หน้าแรก > ภาคเหนือ > เชียงราย > เมืองเชียงราย > การท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านเมืองรวง
การท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านเมืองรวง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  การท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านเมืองรวง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 5 บ้านเมืองรวง ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  0827669765
latitude :  19.84
longitude :  99.72
รายละเอียด :  การท่องเที่ยวโดยชุมชนของหมู่บ้านหมู่่ที่ 5 บ้านเมืองรวง ตำบลแม่กรณ์ เป็นการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตามปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียง เมล็ดพืชพันธุ์ และผักปลอดสารพิษ และการบริหารจัดการขยะภายในชุมชนหมู่บ้าน และแหล่งท่องเที่ยวทางโบราณสถานศิลปะวัฒนธรรม และการท่องเที่ยว ที่เป็นรอยต่อในการท่องเที่ยวไร่สิงห์ปาร์คแม่กรณ์ โดยหมู่บ้านชุมชนมีส่วนร่วมแรงร่วมมือด้วยความสามัคคีเป็นปึกแผ่น
การเดินทาง :  ระยะทางห่างจากตัวเมืองไม่มากนัก ระยะทางประมาณ 16 กฺฺิโลเมตร และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีรอยต่อกับไร่บุญรอด สิงห์ปาร์คเชียงราย แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงเป็นที่นิยมท่องเที่ยวและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ใกล้เคียงแหล่งท่องเที่ยวที่่สำคัญคือ วัดร่องขุน ไร่สิงห์ปาร์คเชียงราย น้ำตกขุนกรณ์

จำนวนผู้เข้าชม :2825