สวนตายาย (นายบุญมา จันทรบุตร)

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  สวนตายาย (นายบุญมา จันทรบุตร)
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  วิถีชีวิต
สถานที่ตั้ง :  บ้านยางชุม หมู่ 7 ตำบลศรีณรงค์ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  044558767,0810630013
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  สวนตายาย นวัตกรรมเกษตรพอเพียง หมู่ 7 ที่นี่เป็นสังคมแห่งเกษตรกรรมโดยแท้ เป็นเวลากว่าทศวรรษที่ นายบุญมา จันทรบุตร ได้ทำเกษตรกรรมแบบผสมผสานผืนดินทำกินของครอบครัว โดยมีต้นแบบคือบิดามารดา นายบุญมา จันทรบุตร เป็นเกษตรกรตัวอย่าง ขยันหมั่นเพียรดำเนินชีวิตโดยยึดหลักเศรษกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทำเกษตรผสมผสานเลี้ยงครอบครัว ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ รวมถึงไม่ใช้สารเคมี นายบุญมาต่อท่อส่งน้ำมาจากฝายน้ำล้นของหมู่บ้าน สามารถบริหารจัดการน้ำด้วยตนเองและทำได้อย่างยั่งยืน
การเดินทาง :  ถนนหมายเลข 2081 รถยนต์ส่วนตัว รถโดยสารประจำทางสายสุรินทร์ - สตึก (ทั้งรถบัส และ รถตู้โดยสาร) รถโดยสารประจำทางสายกรุงเทพฯ - รัตนบุรี - อุบลราชธานี

จำนวนผู้เข้าชม :400