ตลาดน้ำ 3 อำเภอ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ตลาดน้ำ 3 อำเภอ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  วิถีชีวิต
สถานที่ตั้ง :  ที่ว่าการอำเภอวัดเพลง
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  032-399470
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นตลาดน้ำ 3 อำเภอที่จัดตั้งขึ้นตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีที่ต้องการส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยตลาดน้ำ 3 อำเภอ ร่วมกับ อำเภอวัดเพลง อำเภอบางคนที และอำเภออัมพวา ซึ่งมีลำคลองแม่น้ำแควออ้อม ยาวติดกัน และมีภูมิปัญญาท้องถิ่น อาหาร วิถีชีวิต การแต่งกาย เพื่อส่งเสรอมการท่้องเที่ยวภายในอำเภอวัดเพลง ซึ่งตั้งอยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลวัดเพลง
การเดินทาง :  เดินทางจากตัวเมืองราชบุรี วิ่งบนถนนเส้น 3088 ใช้เวลา 27 นาที หรือประมาณ 17 กืโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :538